Eenzaamheid piekt bij twintigers

Lange afstandskussen
Een op drie Limburgse studenten (18 plus) heeft nog nooit seks gehad

Als je je eenzaam voelt is dat niet alleen maar vervelend. Het maakt ongezond.  Het zorgt

women, sad, alone

duy_ittn (CC0), Pixabay

er ook voor dat je hersenveranderingen ondergaat zodat je minder plezier beleeft in het omgaan met mensen. Eenzame mensen blijven liever thuis en geraken zo in een vicieuze cirkel.

Eenzame mensen help je bijgevolg niet met leuke activiteiten of uitnodigingen voor uitstapjes.

Eenzaamheid is een gevoel, sociaal isolement een situatie. Anders gezegd: er is wezenlijk verschil tussen alleen zijn, en je alleen voelen. Uit neuropsychologisch onderzoek naar eenzaamheid is duidelijk dat bij eenzaamheid hetzelfde hersengebied geactiveerd is als wanneer men fysieke pijn voelt.

Bijna 8 op de 10 Vlaamse jongeren voelt zich in zekere mate eenzaam. Dat berichtte onderzoek van VRT Nieuws. Hoewel slechts een kleine minderheid altijd eenzaamheid ervaart, voelden de meeste jongeren zich soms tot dikwijls eenzaam. Aan de andere kant van het leeftijdsspectrum bleek net het omgekeerde. Ruim de helft van alle 65-plussers vertelde nooit eenzaam te zijn  terwijl men dit zou vermoeden omdat er nogal wat alleenstaanden, weduwen en weduwnaars in deze groep zitten.

Vergeet dus het beeld van de eenzame 65-plusser die alleen wegkwijnt in een bejaardentehuis. Uit dit onderzoek blijkt dat het net de jongeren (18 tot 25 jaar) zijn die zich het meeste eenzaam voelen. Slechts een op de vijf jongeren geeft aan dat hij zich nooit eenzaam voelt. Een even groot aantal voelt zich dikwijls eenzaam, maar de overgrote meerderheid van de jongeren ervaart soms eenzaamheid. 1 op 42 jongeren zegt zelfs zich voortdurend eenzaam te voelen. Waarschijnlijk heeft het te maken met perceptie. Jongeren leven met een maatschappijbeeld waarbij ze denken altijd door anderen omringd te moeten zijn. Ze hebben veel maar meer losse contacten. Vandaar dat sociale media zo populair zijn terwijl ouderen een meer vaste relatiekring opgebouwd hebben en meer contact hebben met een kleinere groep intimi.

Hoe ouder we worden, hoe minder eenzaam we lijken te zijn. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is ruim de helft van de Vlamingen naar eigen zeggen nooit nog eenzaam en dat aantal neemt nog toe bij 65-plussers. Vanaf 55 jaar duikt het aantal altijd eenzame mensen zelfs onder de 1 procent. Het minderen van de eenzaamheid hangt wel niet volledig samen met de leeftijd: Zo zijn 46 tot 55-jarigen opmerkelijk eenzamer dan de generatie ervoor. Nog een belangrijke kanttekening: in ons onderzoek zijn geen 75-plussers ondervraagd.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dan weer wel dat vanaf 80 jaar en ouder de eenzaamheid duidelijk toeneemt.

Hoe komt het dat jongeren zo eenzaam zijn? Voor iedere leeftijdscategorie zijn er andere uitdagingen die tot eenzaamheid kunnen leiden. “Bij jongeren is dat identiteitsvorming, vrienden zoeken, een job vinden… Lukken deze zaken niet, dan kunnen jongeren zich eenzaam voelen”, zegt psycholoog Luc Goossens (KU Leuven) gespecialiseerd in eenzaamheid bij kinderen en jongeren. “Ze zitten in een leeftijdsgroep waarin erg veel verandert, veel verandering kan tot eenzaamheid leiden.”

Veel jongeren hebben nochtans een druk sociaal leven, maar dat hoeft eenzaamheid niet uit te sluiten. “Eenzaamheid heeft niets te maken met te weinig sociale contacten, maar wel met de kwaliteit van die sociale contacten”, zegt Goossens.

Actief op sociale media zijn helpt bij het voorkomen van eenzaamheid, maar de invloed van sociale media hangt af van de reden waarom je er precies opgaat.

Een onderzoek uitgevoerd door psychologen van de universiteiten van Keulen en Chicago toont aan dat eenzaamheid zich niet tot ouderen beperkt, maar het gevoel eender welke leeftijdsgroep overvalt. En opvallend: uit de studie blijkt dat het gevoel piekt bij twintigers.

Volgens het onderzoek zal elke leeftijdsgroep in het leven bepaalde doelen vooropstellen en als die niet worden behaald, gaan mensen vereenzamen. Dat single zijn bij twintigers eenzaamheid kan veroorzaken, lijkt evident. Het effect dat een job op het welzijn van twintigers uitoefent, is dan weer gecompliceerder.

Zo blijkt dat tewerkgestelde jongeren zich over het algemeen minder eenzaam voelen, in vergelijking met hun werkloze tegenhangers. Tewerkstelling leidt tot sociaal contact, status en geeft een fijn gevoel door actief aan een project bij te dragen. Maar een job kan ook vereenzamen. Twintigers met een fulltimejob worstelen met het uitbouwen van sterke sociale netwerken omdat hun dagelijkse levens minder flexibel zijn dan die van leeftijdsgenoten met parttimejobs.

Eenzaamheid is geen synoniem van ‘alleen-zijn’.
Samen zijn met anderen betekent dus niet per definitie een bescherming tegen eenzaamheid. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn, terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen.

Eenzaamheid is een subjectief gegeven. Er is een verschil tussen de relaties zoals men die heeft en de relaties zoals men zich die wenst. Pas als dit verschil als negatief wordt ervaren, kan men over eenzaamheid spreken.

Eenzaamheid is een onplezierig en ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Eenzaamheid wordt zo een negatief, pijnlijk of ongewenst gevoel dat zijn oorsprong vindt in een gemis dat je ervaart in je sociale relaties. Eenzaamheid voelt voor iedereen anders.

Dit betekent dat je pas eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Eenzaamheid kun je opsplitsen in sociale en emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid verwijst naar een gemis aan relaties. Je hebt het gevoel dat je te weinig vrienden, familieleden of kennissen hebt om op terug te vallen.

Bij emotionele eenzaamheid is er een gebrek aan een hechte, affectieve band met de anderen. Je mist diepere aansluiting met je medemens, de kwaliteit van je contacten is minder dan je wenst..

Bronnen en meer lezen

http://www.demorgen.be/wetenschap/waarom-eenzaamheid-piekt-in-de-late-twintigerjaren-be2a05d6/

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2665319

http://doorbreekeenzaamheid.be/wat.php

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge