Tijd om klinische seksuologen te erkennen

Chemicaliën in anti-aanbaklaag pannen zorgen voor krimpen penis bij mannen?
Penis workout voor betere erecties : bekkenbodemoefeningen (Kegel oefeningen)

Deflyne / Pixabay

Iedereen mag zich vandaag de dag seksuoloog noemen. Zonder opleiding kan u een plakkaat aan de deur hangen, mensen ontvangen en daar zomaar mee wegkomen. Hierdoor lopen patiënten het risico dat ze geen kwaliteitsvolle en door de wetenschap ondersteunde zorg krijgen. “Dit is onverantwoord en onaanvaardbaar.”, zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle. “Patiënten moeten beroep kunnen doen op erkende professionals zoals klinische seksuologen. Dat zijn zorgverleners die na een opleiding en met de nodige ervaring om mensen met seksuele problemen op een wetenschappelijk verantwoorde manier verder te helpen.”, aldus de specialiste volksgezondheid voor CD&V.  Ze dringt aan op de erkenning van de klinische seksuoloog als geestelijk gezondheidsberoep op basis van een duidelijk competentieprofiel inclusief heldere criteria.

Denkt u dat het toeval is dat bij een programma zoals Blind Getrouwd er steevast een seksuoloog aan te pas komt? Uit een bevolkingsonderzoek naar seksualiteitsbeleving in Vlaanderen[1] blijkt dat de seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen vaker verstoord zijn dan we denken. Zo wordt 43 % van alle seksueel actieve vrouwen en 35 % van alle seksueel actieve mannen geconfronteerd met minstens één seksuele functiestoornis. Het gaat dan om een verlaagd verlangen, verlaagde opwinding, problemen met betrekking tot het orgasme of pijn bij het vrijen.

“Deze seksuele moeilijkheden komen vaak voor bij mensen die extra kwetsbaar zijn. Denk maar aan patiënten met een chronische ziekte, koppels met vruchtbaarheidsproblemen, kankerpatiënten, slachtoffers van seksueel geweld, mensen met een handicap, enz. … In meer dan de helft van de gevallen hebben deze problemen een grote negatieve impact op de levenskwaliteit van deze mensen.”, licht Muylle de problematiek toe. Een deel van deze mensen neemt de stap om zich professioneel te laten bijstaan en te werken aan hun seksuele problemen. “Maar daar knelt net het schoentje.”, zegt Muylle. “Door een gebrek aan erkenning is er geen garantie dat iemand die te goeder trouw een seksuoloog contacteert weldegelijk de juiste, professionele behandeling krijgt. Want ook charlatans mogen zich op dit moment de titel van ‘seksuoloog’ aanmeten. Het spreekt voor zich dat er van een kwaliteitsvolle en evidence based behandeling dan geen sprake kan zijn.”, aldus het West-Vlaamse Kamerlid.

Muylle dient nu een wetsvoorstel in dat de criteria bepaalt om de beroepstitel van klinisch seksuoloog te erkennen.

“Het competentieprofiel van de klinische seksuologen is onder meer duidelijk geworden door het advies van de Hoge Gezondheidsraad[2].”, zegt Muylle. Ze gaat verder: “Zo is het essentieel om een universitaire, multidisciplinaire opleiding te hebben gevolgd met daarin aandacht voor zowel biologische, psychologische en sociale kennis als specifieke competenties en attitudes die voor een klinisch seksuoloog cruciaal zijn.”. Het wetsvoorstel bevat ook een sanctieregeling. “Zo weren we de charlatans uit de sector en is er enkel nog ruimte voor kwaliteitsvolle behandelingen door professionals.”, besluit Muylle.

Wie zal erkend worden?

  • Zij die afstuderen als een master in de klinische seksuologie en nadien een professionele stage volgen.  Deze verplichting van de stage geldt evenwel niet voor studenten klinische seksuologie die op 1 september 2020 hun studie hebben aangevat of deze uiterlijk tijdens het academiejaar 2022-2023 aanvatten.
  • Zij die voor 1 september 2020 beschikken over een universitair diploma in de klinische seksuologie en een professionele praktijk van ten minste drie jaar in de klinische seksuologie kunnen aantonen.
  • Klinisch psychologen en orthopedagogen die kunnen aantonen dat ze over voldoende kennis van de klinische seksuologie beschikken, bijvoorbeeld door het volgen van een extra opleiding.

Geschiedenis

Oorspronkelijk maakte de klinische seksuoloog onderdeel uit van de voorbereidende teksten van de Wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen en tot wijziging van het KB nr. 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen.  Toenmalig minister van Volksgezondheid, mevr. Laurette Onkelinx, vond echter dat het competentieprofiel voor de klinische seksuoloog nog onvoldoende duidelijk was om de klinische seksuologen mee te nemen in de wet. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad brengt daar nu verandering in.

Reactie Seksuoloog Wim Slabbinck (Blind Getrouwd):

Uit onderzoek weten we dat slechts 1 op de 8 mannen en 1 op de 5 vrouwen hulp zoekt bij seksuele problemen. Cliënten ervaren bij seksuele zorgen een hoge drempel. Het is dan ook van groot belang dat de hulpverlener de juiste expertise heeft, weet hoe hij met koppels en individuen moet schakelen en hoe hij of zij mensen vooruit kan helpen. De kans is namelijk groot dat ze maar één keer hulp zoeken.

Het zoeken van hulp bij seksuele zorgen is een zeer kwetsbaar proces. Daarom is het een absolute noodzaak dat de beroepstitel van ‘klinisch seksuoloog’ wordt erkend.

Zolang deze beroepstitel niet erkend is, kan iedereen zich zomaar uitroepen tot seksuoloog. Hierdoor lopen patiënten het risico dat ze geen kwaliteitsvolle en op evidentie gebaseerde zorg krijgen. Dit is onverantwoord en onaanvaardbaar.

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge