Meer aandacht voor seksuele diversiteit in Vlaamse woonzorgcentra

Een tiende studenten overwoog reeds zelfdoding
Homomannen starten later met seks

Bron http://www.everystockphoto.com/


Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Vastgesteld wordt dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van oudere holebi’s en transgenders. De studiedag ‘Tachtig tinten’ die morgen wordt georganiseerd en de bijhorende projectoproep zijn een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren.

Open dialoog
De Vlaamse overheid organiseert op vraag van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een studiedag over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Met de studiedag wil hij bestuurders, directies, middenkader, kwaliteitscoördinatoren en diversiteitsmedewerkers van woonzorgcentra en assistentiewoningen meer bewust  maken van en referentiekaders aanreiken over de specifieke behoeften van oudere holebi- en transgenderpersonen.

De studiedag heeft als doel in alle openheid een dialoog te voeren over de noden van oudere holebi’s en transgenderpersonen en hoe op hun behoeften een gepast antwoord te bieden. Met de inhoudelijke input van de studiedag verwerven de deelnemers inzichten om na te gaan in hoeverre hun zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit bij deze doelgroep.

De studiedag wil ook handvatten aanreiken om in het diversiteitsbeleid van woonzorgcentra een holebi- en transgender-inclusief luik op te nemen.
Het zorg- en ondersteunend personeel van een woonzorgcentrum kan maar met voldoende sensitiviteit inspelen op de specifieke behoeften van oudere holebi- en transgenderbewoners, wanneer zij zich ondersteund weten door een holebi- en transgendersensitief diversiteitsbeleid dat ten volle onderschreven wordt door bestuur, directie en leidinggevenden van het woonzorgcentrum.

Projectoproep tegen taboe op seksualiteit
Zowel binnen als buiten de woonzorgcentra rust nog een belangrijk taboe op seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Zowel bij de ouderen zelf, hun familie als de professionele zorgverleners.
De aandacht voor de seksuele identiteit en de behoeften van de bewoners van een woonzorgcentrum  sluit aan bij de hedendaagse aandachtspunten in de zorg zoals persoonsgerichtheid, kwaliteit van zorg, waardigheidsondersteunende zorg, …

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Woonzorgcentra kunnen met hun diversiteitsbeleid aandacht geven aan de behoeften van holebi’s en transgenders en drempelverlagend werken zodat zij zich meer thuis voelen in het woonzorgcentrum. Net als hetero’s snakken zij immers naar een veilige en vertrouwde omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en met respect voor hun leefstijl en identiteit worden bejegend. Om de sector tot een inclusief diversiteitsbeleid te stimuleren doe ik daarom een projectoproep. De goedgekeurde projecten zullen gedurende een jaar ondersteuning en begeleiding ontvangen om een beleid rond het thema uit te werken en dit ook aan de sector voorstellen.”

Naast een informatieve folder staat ook de website www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten ter beschikking van de sector.

De studiedag werd voorbereid met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties (VVSG, VLOZO, Zorgnet-Icuro, Ferubel), de ouderenraad, wetenschappers, vzw KliQ, Zorginspectie, Agentschap Zorg en Gezondheid, vertegenwoordigers van het holebi- en transgendermiddenveld (werkgroep Janus, çavaria) en vertegenwoordigers van andere beleidsdomeinen (Gelijke Kansen, Transversaal beleid).

Bronnen

http://www.jovandeurzen.be/nl/vandeurzen-ondersteunt-aandacht-voor-seksuele-diversiteit-woonzorgcentra

https://www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge