PXL ontwikkelt nieuwe aanpak van conflictueuze echtscheidingen

Negatieve affectieve reacties op dominant gedrag beïnvloeden tevredenheid relatie
Liefde op het eerste zicht, kan dat ?

Bron artisticdream2894.tumblr.com

In 2014 waren er 11762 echtscheidingen in Vlaanderen waarvan 1726 in Limburg. 36% van deze echtscheidingen zijn vechtscheidingen waarbij ex-partners langdurig conflictueus omgaan met elkaar. Naar schatting zijn jaarlijks 4700 Vlaamse waarvan 700 Limburgse kinderen betrokken bij een vechtscheiding.

Deze cijfers onderschatten het reële aantal kinderen die een (conflictueuze) relatiebreuk van hun ouders ervaren, aangezien heel wat koppels die uit elkaar gaan ongehuwd bleven en dus geen wettelijke echtscheiding doormaken. De situatie van kinderen verstrikt in echtscheiding leunt mogelijks aan bij wat als een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) beschouwd kan worden. Met de wet van 2005 werd de rechter verplicht voortaan alle ouders in scheiding te wijzen op professionele echtscheidingsbemiddeling als mogelijk traject om tot akkoorden te komen net om dat hoge aantal vechtscheidingen terug te dringen. Het doel van bemiddeling is immers het conflict tussen ouders verminderen en de communicatie verbeteren.

Vier op de tien echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn monden uit in een intens conflict, en in één scheiding op tien houdt dit conflict langdurig aan. Om een impasse te vermijden of om eruit te geraken, dienen ouders en hulpverleners zich vooral te richten op de ouder-kind-relatie, en is het belangrijk om de kinderen als volwaardige actor te betrekken. Tot deze en andere bevindingen komen onderzoekers van Hogeschool PXL. Ze werken aan een innovatieve methodiek voor hulpverleners.

In het PXL project zoomde men in op de problematiek van vechtscheidingen. Men streefde kennisverhoging na inzake vechtscheidingen en besteedde aandacht aan de twee oplossingsstrategieën die de hulpverlening heden aanreikt, zijnde bemiddeling en zorgtrajecten voor kinderen. De cruciale vraag die voorligt betreft de inzetbaarheid van deze bestaande strategieën in de context van hoog-conflictueuze vechtscheidingen.

“Onderzoek toont aan dat familieleden en vrienden met goedbedoelde raad het conflict vaak eerder aanwakkeren dan oplossen,” stelt Inge Pasteels, coördinator PXL Social Work-Research. “Een andere vaststelling is dat de perceptie van partners over het conflictgehalte van eenzelfde scheiding vaak verschillend is, waarbij mannen dit systematisch lager inschatten. Ook het zelfwaardegevoel, de mate waarin men controle over het leven denkt te hebben of waarin men depressieve gevoelens ervaart, worden sterker negatief beïnvloed voor vrouwen dan voor mannen. Voor het welzijn van de kinderen is een dergelijke conflictueuze situatie meestal zonder meer schadelijk.”

Bemiddeling kan een geschikte methode zijn bij veel diverse scheidingssituaties, maar veronderstelt minstens dat de partners willen participeren. Bovendien is niet iedere echtscheiding bemiddelbaar, menen heel wat bemiddelaars zelf. Hulpverlening in een conflictueuze scheiding is dus niet altijd evident.

Inzicht noodzakelijk
“We hebben onderzoek gedaan naar deze problematiek op basis van survey-onderzoek, diepte-interviews en focusgroepgesprekken, waarbij vooral een sterke nood aan een innovatieve aanpak naar boven kwam. Zo is inzicht in conflictmechanismen noodzakelijk voor hulpverleners om escalatie te vermijden. Daarnaast is het noodzakelijk een andere realiteit te introduceren naast de strijdrealiteit. In geval van een scheidingsimpasse willen we vooral het ouderschap versterken, dit is belangrijker dan de communicatie tussen de partners te verbeteren”, legt Pasteels verder uit.

Een innovatieve methodiek inzake hoog-conflictueuze scheidingen integreert bovenstaande inzichten door vijf bouwstenen te combineren. Vooreerst is het belangrijk om een interventie te ontwikkelen die zich richt op één ouder en parallel ouderschap nastreeft. Ten tweede moet niet het bevorderen van de communicatie tussen ouders onderling maar wel het versterken van de ouder-kindrelatie dé doelstelling zijn. Het netwerk inschakelen ter ondersteuning en hierbij ‘hooligans’ transformeren tot ‘supporters’ is een derde belangrijke bouwsteen om een innovatieve aanpak te boetseren.

Ten vierde is een duidelijke strategie om kinderen ‘uit de speelkamer te halen’ en als volwaardige actor te betrekken bij de interventie van cruciaal belang aangezien ze ook volwaardige actor in de strijd zijn. Reflectie op gang brengen bij ouders én kinderen via psycho-educatie en coaching is ten slotte als vijfde bouwsteen het met alle betrokkenen te doorlopen proces om de scheidingsimpasse te doorbreken.

Bronnen

https://www.pxl.be/Pub/onderzoek/Projecten/Projecten-Social-Work-Research/Ik-hou-van-jou,-ik-hou-alles-van-jou-Als-liefde-vechten-wordt.html

http://www.limburg-actueel.be/index.php?job=lve&id=15826#.WkvRZjfkVEY

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge