© Info & copyrights

Op deze blog plaatsen we onderzoek rond seks en relaties. Suggesties zijn altijd welkom.

Leeftijdsvoorwaarde

Deze website bevat in principe geen porno of ander erotisch materiaal. Het opzet is louter informatief en educatief. Desalniettemin zijn de aangeboden inhouden door middel van teksten of foto’s waaronder expliciet naakt (vanuit educatief/wetenschappelijk oogpunt) niet altijd geschikt voor kinderen of jongeren onder de 16 jaar. Door deze website verder te bezoeken geeft u aan minstens 16 jaar te zijn en over voldoende maturiteit te beschikken om op een correcte wijze met de aangeboden informatie om te gaan.

Kort

De informatie/foto’s werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de info vindt u telkens de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet.
Fotomateriaal komt van andere bronnen of eigen opnamen.
Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto’s op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be  met opgave van de betrokken webpagina’s en de schending van copyrights op tekst en/of foto’s.
De info zal dan zo snel mogelijk aangepast/verwijderd worden.Indien u oordeelt of zelfs maar het vermoeden hebt dat u onterecht op foto’s voorkomt, gelieve dan contact op te nemen via mail met gerardgielen@telenet.be met opgave van de pagina waarop de foto voorkomt. Deze zal ogenblikkelijk verwijderd worden.
Het is niet toegelaten de informatie of foto’s over te nemen zonder toestemming van de auteur van deze blog en of toestemming van de oorspronkelijke auteurs.

Cookies

Om een optimale werking te garanderen gebruiken we cookies. Omwille van de wetgeving in sommige Europese landen moeten we u ter kennisgeving informeren dat er cookies gebruikt worden en moet u aangeven dat u akkoord gaat met cookies.

Als u geen cookies wilt gebruiken kunt u dat uitzetten in uw eigen browser. U kunt dan even goed gebruik maken van de website.

Uitgebreid

© Nederlands

Inhoud van deze website.

Deze website verschaft inlichtingen over onderwerpen die verband houden met relationele en seksuele gezondheid en is bestemd voor het Belgische en Nederlandse publiek.  De website bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van een specifieke seksuologische behandeling, product of commerciële dienstverlening of relatie- of sekstherapie. De van deze website deel uitmakende informatie wordt uitsluitend verstrekt voor het verschaffen van inlichtingen. Ze kan niet worden gebruikt voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een relationeel probleem, een seksuologische aandoening, seksueel probleem of een ziekte. De op deze website verschafte informatie is bestemd om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de site en de seksuologisch hulpverlener te verbeteren, niet om deze te vervangen; zij vormt geen consultatie, raadpleging, therapiesetting of medisch onderzoek en kan deze niet vervangen. Elk relationeel of seksuologisch probleem moet worden onderworpen aan een consultatie of persoonlijk diagnostisch onderzoek door een gekwalificeerd seksuologisch hulpverlener/seksuoloog/therapeut/arts teneinde de juiste diagnose en behandeling vast te stellen.

Dit is een onafhankelijk niet gefinancierd en gesubsidieerd initiatief.

Toepasselijk recht en bevoegde juridische instanties.

Uw toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld naar Belgische wetgeving. De rechtbanken te Hasselt zijn bij uitsluiting bevoegd voor elk geschil verband houdende met de toegang tot of het gebruik van deze website. Wij geven er de voorkeur aan eerst overleg te plegen en via bemiddeling een overeenkomst te vinden vooraleer u wenst een juridische procedure in te stellen.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het beheer van deze website, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze websites altijd volledig, juist en bijgewerkt is. Wanneer we gewaarschuwd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.
Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar andere websites van overheden, instanties of organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen en kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud door derden op hun websites aangeboden.

Wij doen onze uiterste best om ons te verzekeren van de juiste inhoud van deze website en deze regelmatig te updaten. Nochtans garandeert de maker  niet dat de tekst van deze website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. In geen geval kan de auteur van de website noch zijn werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor nadelen, eventuele schade of geleden verlies, van welke aard ook, door gebruik van deze website, door onvolkomenheden op de website of door het tijdelijke of langere tijd niet beschikbaar zijn van deze website door technische problemen.

Indien uw rechten aangetast worden door de opname van teksten, foto’s, namen of gelijk welke andere vermeldingen op deze site, mag u de auteur/samensteller contacteren zodat de info ogenblikkelijk verwijderd/aangepast wordt. Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om de gebruikte bronnen zo correct mogelijk te vermelden en de informatie op deze website zo juist en actueel mogelijk te maken als kan. Er is geen enkel commercieel opzet gemoeid met deze website, louter educatief. Daarom wordt er ook geen reclame aangeboden en moet er ook geen inspanning gedaan worden om reclame op deze website te willen aanbieden.

We rekenen op uw begrip dat het niet altijd mogelijk is om de juiste auteurs/fotografen/bronnen te achterhalen.

Links naar andere sites.

De hyperlinks naar websites van derden, die op deze website ter beschikking staan, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u ertoe besluit die links te gebruiken, zult u deze website verlaten. De maker van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites van derden.

Copyrights

Al de informatie op deze website is gebonden aan copyrights. De meeste onderstaande informatie vonden we op internet of in kranten, in boeken of tijdschriften of werd zelf ontwikkeld. De copyrightrechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs van de overgenomen informatie en/of van de samensteller van deze website. Niets hiervan mag vanuit commerciële motieven overgenomen worden zonder toestemming van de auteur/samensteller en zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteurs van de informatie die op deze site wordt aangeboden.  Deze pagina’s zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en dienen geen enkel commercieel belang.

© English

We have found most of this material by seeking on the internet or in newspapers. The copyrights and responsability of the content of this material rests by the owners. We have used this information only for educational purposes.  This is not a commercial website! The material on this server may not be reproduced without permission of the original owners. If you are owner of the proposed material or pictures and you find it inconvenient to find your material on this site, please give asap a sign and we will immediatelly remove the information from this site. If you don’t have problems with it, we will thank you for your interest and kindness.

If you find pictures on this site that are copyright to you, or that presented you or relatives on the picture, or you think that it is you or relatives that are presented and we have used them by accident, please give immediately a sign about the picture and the webpage where you found it and the pictures will be removed asap. There is no commercial use of pictures on this site. But we will remove the information or pictures as soon as possible if rights were violated.  Thanks for your understanding.

For any problems with copyright  or incorrect use of information or pictures contact gerardgielen@telenet.be

© Gerard Gielen

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.

Print Friendly, PDF & Email