Hoe zou het huwelijk er nu uitzien volgens de bijbel?

Invloed van alcohol op een relatie op lange termijn
Ook vaders lopen risico op depressie na bevalling

Bron https://www.art.com/

Binnen de christelijke wereld is er veel kritiek op echtscheidingen, overspel, incest, polygamie, enz. Maar eigenlijk staat er in het oude Testament veel over die dingen en niemand die ze veroordeelt binnen de christelijke, katholieke wereld.

Oppositie tegen het homohuwelijk door conservatieve christenen heeft weinig te maken met bijbelse monogamie … zoals deze verhalen over incest, polygamie en seksslaven laten zien.

Hoe zou het huwelijk eruit zien als we de Bijbel daadwerkelijk zouden volgen?

Seksslaven.

De Bijbel geeft instructies over het verwerven van verschillende soorten seksslaven. (Exodus 21: 8)  Oorlogsbuit Maagdelijke vrouwen worden letterlijk tot de buit van de oorlog gerekend. (Numeri 31:18)

Slavinnen werden ‘toegewezen’ voor een huwelijk door hun meester (vergelijk Exodus 21:8). Dit vestigde echter niet zo’n soort band, totdat de vrouw was vrijgekocht of vrijgelaten.
‘Als een man seksuele omgang heeft met een slavin die voor een andere man bestemd was, en ze was nog niet vrijgekocht of vrijgelaten, moet hij een schadeloosstelling betalen. Ze hoeven niet ter dood gebracht te worden, want de vrouw was nog niet vrij. De man moet als hersteloffer voor de HEER een ram naar de ingang van de ontmoetingstent brengen. Door de ram ten overstaan van de HEER te offeren, voltrekt de priester voor de man in kwestie de verzoeningsrite voor datgene waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, en krijgt hij vergeving voor zijn zonde.’ (Leviticus 19:20-22)

Pedofilie

Met 12,5 jaar mocht een meisje trouwen (met twaalf jaar werden de meeste meisjes voor het eerst ongesteld Wanneer een meisje de leeftijd van 12,5 jaar had bereikt**, was ze vrij om seksuele activiteit aan te gaan, tenzij haar vader dit specifiek verbood. (…)

In onze huidige samenleving is uithuwelijking van een (zeer jong) meisje echter strafbaar, in die toenmalige Hebreeuwse cultuur was het de gewoonste zaak van de wereld.

Koning David werd op zijn sterfbed door een jong meisje warm gehouden. Maar er kwam geen seks in voor. (Koningen 1:1-4)  “1 Koning David nu was oud en hoogbejaard, en hoewel men hem met dekens toedekte, werd hij niet warm. 2 Toen zeiden zijn dienaren tot hem: Men zoeke voor mijn heer de koning een jonge maagd, opdat zij de koning ten dienste sta en hem tot verzorgster zij, en in uw schoot ligge, zodat mijn heer de koning warm wordt. 3 Men zocht dan een schoon meisje in het gehele gebied van Israël en men vond Abisag, de Sunamitische, en bracht haar tot de koning. 4 Het meisje was uitermate schoon; zij was de koning tot verzorgster en bediende hem, maar de koning had geen gemeenschap met haar.”

Angelo Agostini, 1884, David en Abizag

Incest broer en (half)zus

Hoewel meestal verboden, komen sommige lievelingen van God er goed mee weg. Abraham en zijn vrouw Sarah waren halfbroers en -zussen.

Sara of Sarah (Hebreeuws:שָׂרָה (Śārāh), Arabisch: سارة, (Sāra)) is een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel en de vrouw van Abraham, de patriarch van het jodendom, islam, en christendom. Ze komt onder andere voor in het Bijbelboek Genesis. In de Koran wordt haar naam niet genoemd, maar komt ze wel enkele keren voor als vrouw van Abraham.

Sara’s oorspronkelijke naam was Sarai. Ze deelde als halfzus van Abraham dezelfde vader, Terach, maar had een andere moeder. Volgens de Bijbel was Sara tien jaar jonger dan Abraham en was ze onvruchtbaar. Abraham had echter van God de belofte gekregen dat hij de vader zou worden van een groot nageslacht. Om aan het beloofde nageslacht te komen bevruchtte Abraham Hagar, Sara’s Egyptische slavin, om als een soort draagmoeder namens haar een kind ter wereld te brengen: Ismaël. God zei echter tegen Abraham, wiens oorspronkelijke naam Abram was, dat Sara zelf een zoon (Isaak) zou baren, ondanks haar hoge leeftijd van negentig jaar. Tevens moest hij haar in plaats van Sarai Sara noemen (vorstin), omdat zij groot was in Gods ogen en er zelfs koningen uit haar nageslacht zouden voortkomen. Zowel de Bijbel als de Koran maken melding van het feit dat Sara gelachen heeft toen ze een gezant van God hoorde zeggen dat ze een zoon zou baren.

 

Incest van vader naar dochter

Terwijl de dochter van Lot hem dronken voerde, had ze seks met hem zodat ze zonen kreeg die God patriarchen van grote naties maakte (Genesis 19)

Met zijn twee dochters (wier namen evenmin worden genoemd) woonde Lot in een grot nabij het stadje Zoar. De dochters waren kinderloos en hadden geen man. Daarom besloten zij hun vader dronken te voeren en hem te verleiden tot incest. Beiden werden hierop zwanger en baarden een zoon. De zoon van de oudste dochter heette Moab, de stamvader van de Moabieten. De jongste dochter noemde haar zoon Ben-ammi; hij werd de stamvader van de Ammonieten.

Lot wordt in de Bijbel ook genoemd in Deuteronomium 2:9 en 19 en in het boek Psalmen 83:9 en in het Nieuwe Testament in Lucas 17 en in 2 Petrus 2

Lot en zijn dochters Door Hendrick Goltzius – www.rijksmuseum.nl : Home : Info : Pic, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34313400

Polygamie

In de Tenach is polygamie (getrouwd zijn met meerdere partners) door de man algemeen geaccepteerd en wordt het niet veroordeeld. Andersom (dus door de vrouw) kwam nooit voor. Koning David bezat zeven vrouwen en koning Salomo bezat een harem van zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen!* En met allen mochten ze seks hebben. Maar het kwam waarschijnlijk niet vaak voor dat een gewone man met meer dan twee vrouwen tegelijk getrouwd was. En lang niet elke man had de financiële middelen om zich een tweede of zelfs derde vrouw te veroorloven.

In het begin had het ongetwijfeld economische voordelen om verschillende vrouwen te hebben: meer kinderen betekende meer handen om te werken, en kinderen namen de verzorging van hun ouders op zich als die ouder werden en hulp nodig hadden. Daarnaast zorgden kinderen ervoor dat de naam van de ouders bleef voortbestaan. Op een gegeven moment ging het echter meer kosten om meer dan één vrouw te onderhouden dan het opleverde om meer kinderen te hebben. Tegen de tijd van het NT was het gebruikelijk om slechts één vrouw te hebben – hoewel koning Herodes de Grote (circa 73-4 v.Chr.) er op een bepaald moment negen had. Het kwam zelden voor dat een man niet trouwde – het Hebreeuws kende zelfs geen woord voor ‘vrijgezel’ – en de mensen in Palestina trouwden erg jong.

Overspel met schoonzus of slavin

Als een broer sterft zonder kinderen, is het de plicht van een man om de weduwe van zijn broer te bevruchten. Onan werd doodgeslagen omdat hij zijn plicht opzij schoof. (Genesis 38: 8-10)

Dat het verwekken van nageslacht zeer belangrijk was bij het Hebreeuwse volk, is bijvoorbeeld te vinden in bijbelteksten over seks met de slavin van je vrouw als je vrouw onvruchtbaar bleek te zijn, en over het joodse zwagerhuwelijk: het Leviraat.
Het Leviraathuwelijk is een verbintenis niet uit liefde, maar op grond van de joodse verplichting om een zoon voor je overleden broer te verwekken (Onan, Genesis 38:6-10). Als een man overleed zonder kinderen te hebben verwekt, zou zijn naam en herinnering verdwijnen. Daarom moest een zwager (Latijns: ‘levir’) of een ander familielid (zie Ruth en Boaz, Ruth 3-4) met de weduwe trouwen en een zoon bij haar verwekken (Deut. 25:5-6). Deze zoon werd dan beschouwd als nakomeling van de overledene, waardoor de bezittingen in de familie van de overleden man bleven. Het was tevens een manier om ervoor te zorgen dat de weduwe niet rechteloos achterbleef. Het gold als een grote schande als iemand weigerde om met de weduwe van zijn overleden broer te trouwen (Deut. 25:7-10).

Het uitgangspunt van functionele seks is ontstaan in de Katholieke Kerk in de vierde eeuw (en in de derde eeuw voor deze officiële status) en het is een weerspiegeling van het denken toen. Onder invloed van ascetische leren hadden de toenmalige christelijke kerkleiders seksualiteit het liefst helemaal verboden. Maar ze zagen in dat daarmee de mensheid uit zou sterven. Daarnaast meende men dat volledige onthouding een te zware opgave voor getrouwde mannen (!) zou zijn. Daarom koos men voor een compromis: de enige toegestane seksuele omgang is die tussen een echtpaar; op voorwaarde dat men het alleen zou doen om kinderen te verwekken en dat men er zo min mogelijk genot aan zou beleven. Vervolgens is dit eeuwenlang de basis gebleven van het kerkelijk onderwijs over seksualiteit.

Anticonceptie?

Genesis 38 verhaalt over de zonen van Juda, Er en Onan. Er trouwde met een vrouw met de naam Tamar, maar hij was boosaardig en de Heer liet hem sterven. Tamar bleef zonder echtgenoot en kinderen achter. Tamar werd vervolgens uitgehuwelijkt aan Ers broer Onan, in overeenstemming met de huwelijkswet die in Deuteronomium 25:5-6 werd uitgevaardigd. Maar Onan wilde zijn erfgoed niet delen met een kind dat hij voor zijn broer met Tamar zou kunnen hebben, en dus paste hij de oudste vorm van anticonceptie toe. Genesis 38:10 zegt: “Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven.” Onans motivatie was zelfzuchtig: hij gebruikte Tamar voor zijn eigen pleziertjes, maar weigerde om zijn plicht als broer te vervullen door een erfgenaam voor zijn overleden broer voort te brengen. Deze passage wordt vaak aangehaald als bewijs voor het idee dat God anticonceptiemethoden zou afkeuren. Maar God liet Onan niet sterven omdat er een anticonceptiemethode werd toegepast, maar omdat Onans motieven egoïstisch waren.

Hier volgen enkele verzen die kinderen vanuit Gods perspectief beschrijven. Kinderen zijn een geschenk van God (Genesis 4:1; Genesis 33:5). Kinderen zijn een erfenis van de Heer (Psalm 127:3-5). Kinderen zijn een zegen van God (Lucas 1:42). Kinderen zijn voor ouderen de kroon op hun leven (Spreuken 17:6). God zegent onvruchtbare vrouwen met kinderen (Psalm 113:9; Genesis 21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1 Samuël 1:6-8; Lucas 1:7, 24-25). God vormt kinderen in de baarmoeder (Psalm 139:13-16). God kent kinderen al voor hun geboorte (Jeremia 1:5; Galaten 1:15).

Er staan in de Bijbel geen directe richtlijnen voor geboortebeperking. Met de huidige stand van de menselijke kennis zal de mens dus zelf met zijn geweten te rade moeten gaan voor welk aantal kinderen hij de verantwoordelijkheid op zich kan nemen.

Seks met slavin met toestemming vrouw

De dienstmaagd van de vrouw. Na een kinderloos huwelijk had Abraham de zegen van zijn vrouw om te slapen met haar slavin Hagar.

Overspel werd in die dagen bij de Hebreeën gezien als een vermogens- en eigendomsdelict ten opzichte van een andere man. Een man pleegde alleen overspel als hij gemeenschap had met een getrouwde vrouw. Een getrouwde vrouw mocht echter geen gemeenschap hebben met iemand anders dan haar eigen echtgenoot.
‘Overspel betekende een inbreuk op de rechten van een andere man. Het had geen betrekking op dat een man zijn aandacht zou moeten beperken tot alleen zijn vrouw; immers, als een vrouw onvruchtbaar bleek, gaf ze vaak een van haar dienstmaagden of dienaressen aan haar man, opdat deze kinderen zou baren voor hem.’

Een man kon meerdere echtgenotes hebben. Maar naast deze officiële vrouw(en), kon een man ook één of meerdere bijvrouwen hebben. Zij hadden een lagere status dan de officiële vrouwen. Hoewel de wetsteksten van het OT het onderwerp ‘bijvrouw’ niet aansnijden, komen bijvrouwen wel in verschillende verhalen voor. In Genesis zijn bijvrouwen vooral bedoeld om kinderen te baren voor onvruchtbare vrouwen. Bekende voorbeelden zijn Hagar (Genesis 16:1-16) en Bilha en Zilpa (Genesis 30:1-13). In Samuel en Koningen zijn bijvrouwen vooral een teken van rijkdom en macht (harems). Twee verhalen laten zien dat bijvrouwen direct in verband werden gebracht met koninklijke macht.
– Volgens 2 Samuel 16:21-22 neemt Davids zoon Absalom tijdens een conflict met zijn vader ‘voor de ogen van heel Israël’ bezit van Davids bijvrouwen. Hiermee laat hij zien dat hij nu de koning is.
– In 1 Koningen 2:13-25 wil Adonia trouwen met Abisag, de laatste bijvrouw van David. Salomo vat zijn verzoek op als greep naar de koninklijke macht en laat hem daarom ter dood brengen.

Verkrachting

Een Hebreeuws meisje dat is verkracht, kan aan haar verkrachter worden verkocht voor 50 sjekels (Deuteronomium 22: 28-29)

Deut. 22:28-29: ‘Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft.’
De verkrachter moest deze boete betalen en met haar trouwen, omdat de mogelijkheid bestond dat de vader zijn dochter (die geen maagd meer was) niet meer zou kunnen uithuwelijken, en daardoor nooit een bruidsprijs voor zijn dochter zou ontvangen. De vader kon het huwelijk echter ook verbieden (vergelijk Exodus 22:15-16).

Blijkbaar was bij de Hebreeën verkrachting van een meisje dat al ‘bezet’ is een groter vergrijp dan verkrachting van een maagdelijk meisje dat nog niet ‘bezet’ is.

Bruidsprijs

Exodus 22:15-16: ‘Wanneer iemand een meisje dat nog niet uitgehuwelijkt is verleidt, moet hij de volle bruidsprijs betalen en met haar trouwen. Mocht haar vader weigeren haar aan hem uit te huwelijken, dan moet hij een bedrag betalen dat overeenkomt met de bruidsprijs voor een maagd.’

Deze passage gaat over het verleiden (tot seks) van een niet-uitgehuwelijkt meisje (een maagd, bethulah*, 1330). De dochter geldt als deel van eigendom of bezit van haar vader. Door het verlies van haar maagdelijkheid is haar waarde vermindert en haar vader heeft daarom een claim tot schadevergoeding. De verleider moet een bruidsprijs betalen, voldoende om het meisje zijn vrouw te maken (de ‘volle bruidsprijs’ had te maken met de status van het meisje en haar familie).

Een man kon echter geen huwelijk afdwingen door gemeenschap met een vrouw te hebben. De vader kon het huwelijk namelijk weigeren. De verleider moest dan de bruidsprijs voor een maagd in geld betalen.
De achterliggende gedachte in Exodus 22:15-16 is dat de mogelijkheid bestond dat de vader zijn dochter (die geen maagd meer was) niet meer zou kunnen uithuwelijken, en daardoor nooit een bruidsprijs voor zijn dochter zou ontvangen. Daarvoor moest hij worden gecompenseerd. Het betreft dus de financiële compensatie van de vader , met daarop zijn eventuele toestemming voor een huwelijk .

Prostitutie in de bijbel?

Prostitutie was een bekend maatschappelijk verschijnsel in het oude Nabije Oosten. In de Israëlitische samenleving werd meestal negatief gedacht over prostitutie, maar werd het ook wel getolereerd. Er zijn maar weinig wetten over prostitutie in de bijbel (Leviticus 19:29). Priesters mochten niet met een prostituee trouwen (Leviticus 21:7 en 21:14). Bekende verhalen over prostituees in de bijbel zijn Juda en Tamar (Genesis 38), Rachab (Jozua 2), en de twee hoeren bij Salomo (1 Koningen 3).

Prostitutie wordt in de bijbel gebruikt als beeld voor ontrouw aan God. Bij verschillende profeten is het een metafoor voor het dienen van andere goden naast Israëls God. Steden worden ook wel hoeren genoemd om hun ontrouw aan God aan te duiden. Het oudste voorbeeld in de bijbel van prostitutie als metafoor voor het dienen van andere goden, is te vinden in Hosea.

Het begrip moraal (of zeden) geeft de handelingen en gedragingen aan die in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Immoraliteit duidt aan dat men tegen deze moraal ingaat. Seksuele immoraliteit heeft, evenals zedeloosheid en ontucht, betrekking op seksuele handelingen en gedragingen die niet als correct en wenselijk worden gezien.
Porneia wordt vertaald met ‘seksuele immoraliteit’. Het begrip heeft in klassiek Grieks (zie ook klassieke oudheid) echter betrekking op prostitutie, maar dan enkel op ‘de praktijk van het verkopen van toegang tot iemands lichaam’.

In het toenmalige Griekenland was naast ‘gewone’ prostitutie tempelprostitutie een voorkomend verschijnsel.

Seks voor het huwelijk in de bijbel?

Er zijn kerken en bewegingen waar seks voor het huwelijk in alle gevallen stellig als zondig wordt beschouwd. Maar waar staat in de bijbel dat een seksuele relatie voor het huwelijk niet mag?  Weinig theologen kunnen daar eigenlijk antwoord op geven.

In de onderbouwing dat geslachtsgemeenschap alleen binnen het huwelijk is toegestaan, haalt men bijbelteksten aan die betrekking hebben op het huwelijk, overspel, zedeloosheid, losbandigheid en zelfs afgoderij (bijvoorbeeld Genesis 2:24; Matteüs 19:5; Handelingen 15:20; Romeinen 1:29; 1 Korintiërs 5:1; 6:9, 13, 18; 7:2, 9; 10:8; 2 Korintiërs 12:21; Galaten 5:19; Efeziërs 5:3; Kolossenzen 3:5; 1 Tessalonicenzen 4:3; Hebreeën 13:4 en Judas 1:7). Maar de uitleg van deze teksten is vaak het interpreteren van een tekst door het projecteren van eigen vooronderstellingen. Door uit te gaan van eigen ideeën en niet van de intenties van de auteur is er grote kans op misinterpretatie van de tekst. Dit in tegenstelling tot uitlegkunde (exegese) die met objectieve criteria wil verklaren wat een tekst wil zeggen.

Het huwelijk kende bij de Hebreeën (of Hebreeërs: het Joodse volk) namelijk een andere betekenis en invulling dan wij er nu aan geven. Teksten uit de bijbel over het huwelijk, overspel en bepaalde situaties van seks zomaar toepassen op onze huidige samenleving en situatie, werkt dan ook verkeerde uitleg en conclusies in de hand.

Het belangrijkste verschil tussen het huwelijk in bijbelse tijden en ‘ons’ huwelijk, is dat het toen gebeurde op basis van uithuwelijking van de vrouw. Liefde was dan ook niet vereist. Daarnaast trouwde men meestal op (zeer) jonge leeftijd.

Het huwelijk liep in de Tenach (het Oude Testament, OT) en in het Nieuwe Testament (NT) via de man. Het was dus patriarchaal van aard: de man trouwt, de vrouw wordt getrouwd. Vaak werd een huwelijk door ouders of familie gearrangeerd, maar het gebeurde ook dat mannen zelf een vrouw uitzochten.
Huwelijken gingen meer over het verwekken van kinderen, het veilig stellen van bezittingen en (soms) als strategisch middel. Het betekende toen zekerheid dat er als vrouw voor je werd gezorgd en het betekende nageslacht voor de man.
Huwelijken met buitenlandse vrouwen kwamen voor, maar werden ook vaak verboden. Buitenlandse vrouwen werden als gevaar gezien, omdat zij meestal afgoden vereerden. Bij een huwelijk zou het hele gezin deze afgoden kunnen gaan vereren.

De gemiddelde leeftijd waarop men in de Tenach trouwde, is niet bekend. In Egypte waren meisjes bij hun huwelijk tussen de twaalf en veertien jaar oud, en jongens tussen de veertien en twintig. Maar Isaak trouwt volgens Genesis 25:20 bijvoorbeeld als hij al veertig is.
Wat in de tijd van het Nieuwe Testament de gemiddelde leeftijd was om te trouwen, is ook niet bekend. Waarschijnlijk zal het ongeveer zo geweest zijn als in de buurlanden, en waren jongens gemiddeld achttien jaar en meisjes minimaal 12,5 jaar als ze trouwden.

Het artikel ‘Kosher sex’ in de Jewish Virtual Library stelt: ‘Veel mensen zijn verbaasd te horen dat de Thora seks voor het huwelijk niet verbiedt. Ik daag u uit om een passage in de joodse geschriften te vinden die het een man verbiedt consensuele (vrijwillige, met instemming) geslachtsgemeenschap te hebben met welke vrouw dan ook met wie hij legaal zou kunnen trouwen. Het is er gewoon niet!
Noch is er een passage die het een man vereist een vrouw te trouwen na consensuele geslachtsgemeenschap met haar. De bijbelpassage van een man te dwingen te trouwen met de vrouw handelt over verkrachting (de man grijpt haar). Het zegt niets over consensuele gemeenschap.

Bruidsprijs

Als een meisje uitgehuwelijkt werd, moest de man (of zijn ouders) een bruidsprijs (moharbetalen aan de ouders van de bruid. Deze was bedoeld als compensatie voor de ouders van het meisje. Zij kon dan immers geen dingen meer voor haar ouders doen. De bruidsprijs kon betaald worden in geld, geschenken, een tegenprestatie of door een vrouwenruil. De hoogte werd bepaald tijdens onderhandelingen tussen de families van de man en de vrouw. Na betaling van de bruidsprijs was het stel verloofd (men beschouwde hen dan al als getrouwd, zie verder ‘Erusin’). Daarna moest er worden gewacht tot het meisje 12,5 jaar oud was, voordat het huwelijk plaats mocht vinden. Voor jongens was dertien de toegestane leeftijd om te trouwen.
De bruid kreeg van haar ouders een huwelijksgeschenk mee in de vorm van geld of goederen. Dat bleef haar eigendom, ook na een eventuele echtscheiding. Vaak was dit (een gedeelte van) de verkregen bruidsprijs, waardoor geleidelijk de gewoonte ontstond van het direct geven van de bruidsprijs door de man aan de vrouw. Hieruit is het ritueel van het geven van een ring ontstaan.

Ongetrouwd

Een ongetrouwde Joodse vrouw voorbij de leeftijd van volwassenheid werd bekeken met smaad. Haar niet getrouwd zijn werd gezien als een schande, verbonden met de vader die niet had voorzien in een geschikt huwelijk voor haar. De Hebreeën rekenden dit de vader zeer aan. Als een dochter niet uitgehuwelijkt werd, kon zij (na verloop van tijd) toe gaan geven aan de mogelijkheid tot seks. De joodse traditie* refereert hierbij aan de veronderstelde betekenis van Leviticus 19:29: ‘Ontwijd je dochters niet door hoeren van hen te maken, want dan verspreidt de ontucht zich onder het volk en zal er in het hele land zedeloosheid heersen.’ Dit vers betreft echter tempelprostitutie (vergelijk Deuteronomium 23:18), maar/en is ook van toepassing op prostitutie.

Hooglied

Het overgrote deel van de teksten in de bijbel over huwelijk of seks kun je plaatsen in het kader van functionele seks: seks met voortplanting als doel. Maar bijvoorbeeld niet in het bijbelboek Hooglied (OT). Daar gaat het over intimiteit. Wel zijn er aan Hooglied allerlei geestelijke betekenissen toegekend, zodat men er toch een keer uit kan preken. Maar erotisch blijft het. En het is niet binnen het huwelijk…

Hooglied

De Hebreeuwse titel van Hooglied is ‘Sjier Nasjieriem’, ‘Het lied der liederen’ (Engels: ‘Song of Songs’), dat wil zeggen: ‘Het mooiste lied’.
Wanneer het boek moet worden gedateerd is moeilijk te beantwoorden. Waarschijnlijk zijn de gedichten onafhankelijk van elkaar ontstaan en later tot één boek bewerkt. Hooglied wordt traditioneel aan koning Salomo toegeschreven (in Engelse bijbels heet het boek ‘Song of Solomon’). Salomo regeerde van plusminus 970 tot 926 v.Chr. en heeft meer dan duizend gedichten op zijn naam staan (1 Koningen 5:12).
Vermoedelijk zijn de liefdesliederen in Hooglied oorspronkelijk bij bruiloftsfeesten gezongen. Ze gaven de ideale liefde tussen man en vrouw weer.

De gedichten vormen een dialoog, waarin verscheidene personen aan het woord komen. ‘Zij’ en ‘Hij’ verlangen naar elkaar, ontmoeten elkaar en bezingen elkaars schoonheid. ‘Zij’ zingt ook over wat hun liefde bedreigd. De ‘Meisjes’ en de ‘Broers’ leveren commentaar. De verdeling van de tekst over de stemmen staat overigens niet helemaal vast. De gedichten in Hooglied worden wel ingedeeld in zeven delen.

Een document in opdracht van the House of Bishops of the Episcopal Church (‘Continuing the Dialogue’, gepubliceerd door Forward Movement, Cincinnati, 1995) vermeldt op pagina 45 dat de passages in Hooglied ‘ter ere zijn van de seksuele liefde, jeugdige passie viert, zonder enige verwijzing naar het huwelijk… Het bevestigt dat seksuele liefde op zich goed en nuttig is’.

In ‘Sexual Paradox: Creative Tensions in Our Lives and in Our Congregations’ (Pilgrim Press, New York, 1991), merkt Celia Allison Hahn op pagina 192 op dat Hooglied ‘…duidelijk niet over het huwelijk of voortplanting gaat… , maar over de geneugten van erotische liefde’.
In ‘New International Biblical Commentary : … Song of Songs’ (Henderson Publishers; Peabody, Massachusetts, 1999) geven Roland E. Murphy en Elizabeth Huwiler op pagina 243 aan dat ‘…volgens vele [vertalers] het centrale paar niet is getrouwd. Dit standpunt wordt ondersteund door het feit dat de geliefden ‘s morgens uit elkaar gaan. …Ook vinden de meeste vrijpartijen van het paar blijkbaar plaats in de open lucht, in de wildernis, en in tuinen… In het algemeen lijkt de tekst niet aan te dringen op dat de juiste uitdrukking van seksualiteit noodzakelijkerwijs beperkt is tot het huwelijk’. [23]

Hooglied 7:13-14: Zij: ‘Laten we de wijngaard in gaan, morgenvroeg, en kijken of de wijnstok al is uitgebot, zijn bloesems al ontloken zijn, de granaatappel* al bloeit. Daar zal ik jou beminnen. De liefdesappels** geuren al. Boven onze poorten*** hangt een keur van vruchten, vers geplukte, goed gedroogde. Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou.’

* De granaatappel is een symbool van schoonheid en vruchtbaarheid.
** De liefdesappel werd gezien als een vrucht die seksuele verlangens kon opwekken.
*** De (stads)poort vormde de ingang naar de stad.

Alleen binnen het huwelijk? Het hangt er uiteraard van af welke passages je citeert. Het Nieuws Testament beschrijft hieromtrent heel andere dingen dan het Oude Testament

De Bijbel toont dat seks een geschenk van God is aan getrouwde mensen. Hij schiep de mens „als man en als vrouw” en aanschouwde dat wat hij gemaakt had „zeer goed” was (Genesis 1:27, 31). Toen hij de eerste man en vrouw in een huwelijk verbond, sprak hij: „Zij moeten één vlees worden” (Genesis 2:24). Dat hield niet alleen in dat ze een hechte emotionele band zouden hebben maar ook dat ze van seksuele intimiteit zouden genieten.

De Bijbel vertelt dat het genot dat mannen in het huwelijk zouden vinden als volgt moet zijn: „Verheug u met de vrouw van uw jeugd (…) Laten haar borsten u te allen tijde vreugdedronken maken. Moogt gij over haar liefde voortdurend in extase zijn” (Spreuken 5:18, 19). God erkent ook dat vrouwen van seks genieten.

God vindt dat seks alleen voor huwelijkspartners bestemd is ( Hebreeën 13:4): „Het huwelijk zij eerbaar onder allen en het huwelijksbed zonder verontreiniging, want God zal hoereerders en overspelers oordelen.”

“En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.” (Korintiërs 7:3-4)

“Wijs elkaar niet af, tenzij u het onderling goedvindt om u voor een bepaalde tijd aan het gebed te wijden; kom daarna weer samen. Anders zou de satan van uw gebrek aan zelfbeheersing gebruik kunnen maken om u te verleiden.” Dit vers geeft aan dat beide partners het met elkaar eens moeten zijn over elke seksuele activiteit die zij ondernemen.(Korintiërs 7:5)

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” – Genesis 1: 27-28

 

 

Bronnen

http://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/what-marriage-would-look-like-if-we-actually-followed-the-bible-10484198.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lot_(persoon)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sara_(aartsmoeder)

https://bonoretinetur.wordpress.com/2015/07/22/is-verantwoorde-seks-voor-het-huwelijk-porneia/

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/bijbel-over-seks/

https://www.trouw.nl/home/bijbelgetrouwe-seks-voor-vrouwen~a0c861e9/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge