Onderzoek naar ontrouw

Online seksfeestjes als alternatief voor de lockdownmaatregelen
Ontrouwstatistieken en -trends 2021 in de VS. Wie bedriegt er meer?
kiss mark, collar, man

Tumisu (CC0), Pixabay

Er is  veel  onderzoek gedaan naar ontrouw. De meeste daarvan hebben onderwerpen onderzocht zoals  hoeveel mensen ooit hebben bedrogen  en  de belangrijkste redenen waarom mensen hun partner bedriegen . We weten echter eigenlijk niet zoveel over wat er werkelijk gebeurt tijdens een affaire zelf. Concreet: wat doen en zeggen mensen, en hoe denken ze erover?

Een studie gepubliceerd dec 2020 in de  Journal of Sex & Marital Therapy  biedt enig inzicht in de feitelijke dynamiek van een affaire, en hoe die dynamiek verschilt op basis van de motivaties van mensen om in de eerste plaats ontrouiw te zijn.

In deze studie onderzochten onderzoekers de ontrouwervaringen van 495 jonge volwassenen (gemiddelde leeftijd van 20, van wie 88% geïdentificeerd als heteroseksueel). In een online enquête werd de deelnemers gevraagd om een ​​geval van ontrouw in een huidige of vroegere relatie te beschrijven, inclusief rapportage over het seksuele en intieme gedrag dat plaatsvond, hoe tevreden ze waren met de ontmoeting, hoe lang  de affaire duurde, enz.  Dit is wat ze hebben gevonden:

Hoe lang duren affaires meestal?

Overspelaffaires kunnen van korte of lange duur zijn. In feite rapporteerden de deelnemers dat affaires van minder dan een dag tot meer dan 5 jaar duurden, met een gemiddelde duur van ongeveer twee maanden en een gemiddelde (50e percentiel) duur van ongeveer twee weken. Het is echter vermeldenswaard dat vrouwen aangaven gemiddeld langere affaires te hebben dan mannen: respectievelijk 75 dagen versus 53 dagen.

Langere zaken werden ook in verband gebracht met bedrog als gevolg van een gebrek aan liefde in de primaire relatie, een poging om het zelfrespect te vergroten en meer seksuele variatie te verlangen.

Welk seksueel gedrag komt voor in een affaire? 

In termen van het gedrag waarvan de deelnemers meldden dat ze betrokken waren bij hun affaire-partners:

· 87% meldde zoenen,

· 73% meldde knuffelen of aanraking,

· 54% meldde wederzijdse masturbatie,

· 53% meldde vaginale geslachtsgemeenschap,

· 46-47% gaf aan orale seks te geven of te ontvangen,

· 6% meldde anale geslachtsgemeenschap

· 6% gaf aan dat hun affaire niet fysiek of seksueel van aard was maar bijvoorbeeld virtueel.

Het is opmerkelijk dat in een steekproef van overwegend heteroseksuele personen slechts ongeveer de helft van de affaires betrekking had op vaginale geslachtsgemeenschap en dat de meest voorkomende gedragingen kussen en intieme aanraking waren. Dit wijst op iets dat we al lang weten over zaken, namelijk dat veel ervan niet echt worden gedreven door onvervulde seksuele behoeften, maar eerder door onvervulde behoeften aan intimiteit en emotionele connectie.

In termen van seksuele bevrediging zeiden mannen eerder dan vrouwen dat de seks die ze hadden met hun affaire partner beter was dan seks met hun primaire partner; mannen en vrouwen verschilden echter niet in hun verslagen over hoe seksueel tevreden ze waren met hun affaire.

Degenen die meer seksueel tevreden waren met hun affaire, hadden affaires van langere duur en waren eerder geneigd om overspel te spelen vanwege gebrek aan liefde, verlangen naar seksuele variatie en omdat er een discrepantie was in hun primaire relatie (bijv. hun partner verloor interesse in seks).

Gebrek aan liefde hield ook verband met het feit dat mensen hun affaire-partners op meer openbare dates meenamen en meer openbare uitingen van genegenheid met hen vertoonden.

Wat zeggen mensen tijdens een affaire?

Aangezien seks vaak (maar niet altijd!) een groot deel van de overspelsituaties uitmaakt, is het niet verwonderlijk dat 61% van de deelnemers aangaf seksueel contact belangrijk te vinden bij hun affairepartners. Maar zelfs meer (63%) gaven aan genegenheid en contact te zoeken en velen (38%) gaven aan intieme gesprekken te voeren.

Ook zei iets meer dan 1 op de 10 deelnemers dat ze echt hielden van hun overspelpartner. Degenen die liefdeswoorden uitwisselden  hadden meestal ook een langere affaire en waren er emotioneel het meest tevreden over.

Mannen en vrouwen verschilden niet in de mate van het delen van een intieme dialoog, noch in termen van hoe emotioneel tevreden ze waren met hun affaire. Mannen rapporteerden echter vaker seksuele voldoening met hun affairepartner dan  dat vrouwen dat deden.

Het is belangrijk op te merken dat deze bevindingen afkomstig zijn van een onderzoek onder jonge volwassenen die in het algemeen geen uitgebreide romantische geschiedenis hebben. Het is dus heel goed mogelijk dat de affairetrajecten van oudere volwassenen een beetje anders zijn.

Veel diversiteit en variabiliteit

Dat gezegd hebbende, vertellen deze bevindingen ons dat er veel diversiteit en variabiliteit lijkt te zijn in de dynamiek van een affaire in termen van wat mensen zeggen en doen – en hoe ze erover denken. Dit is om verschillende redenen belangrijk om te begrijpen. Ontrouw is een van de grootste oorzaken van relatieconflicten en echtscheiding, die niet alleen nadelige gevolgen kan hebben voor de partners zelf, maar ook voor eventuele kinderen. Door een beter begrip van ontrouw – inclusief de onderliggende motivaties, resultaten en typologieën – kan dit seks- en relatietherapeuten mogelijk helpen om cliënten die hiermee mogelijk worstelen, beter bij te staan.

Wat na de affaire?

Een ander aspect is natuurlijk : wat gebeurt er na een affaire? Hoe vaak vertellen mensen het aan hun primaire partners, en hoe beïnvloedt het hun relatie? En wat gebeurt er met de affaire-partner – verbreken mensen alle contacten, blijven ze vrienden of beginnen ze een toegewijde relatie met hen?

De resultaten van onderzoek vertellen ons dat er echt verschillende ‘soorten’ affaires/overspel lijken te zijn die aanzienlijk verschillen in termen van de onderliggende motivaties van mensen om hun partner ontrouw te zijn, de seksuele en intieme activiteiten die ze ondernemen met hun affaire partners, en hoe lang deze ontrouwsituaties zelf gewoonlijk duren.

Gezien al deze variabiliteit, zou het niet moeten verbazen dat de uitkomsten van een affaire ook behoorlijk kunnen variëren.

Justin Lehmiller spreek er over in een blog. Hij verwijst naar bovenstaande studie waarbij een online-enquête werd uitgevoerd naar de ontrouwervaringen van 495 jongvolwassenen (gemiddelde leeftijd van 20, van wie 88% geïdentificeerd als heteroseksueel). De deelnemers werd gevraagd om een ​​geval van ontrouw in een huidige of vroegere relatie te beschrijven, inclusief wat er daarna gebeurde.

Hoeveel mensen gingen uit elkaar na hun affaire? 

Het zal je misschien verbazen te horen dat slechts 1 op de 5 mensen zei dat ze het uitmaakten met hun primaire partner als een direct gevolg van de affaire. Het is echter belangrijk op te merken dat nog eens 27% zei dat ze na de affaire later toch uit elkaar waren gegaan, maar om een ​​andere reden, wat erop wijst dat overspelsituaties vaak (maar niet altijd) symptomen zijn van diepere, onderliggende problemen in de relaties. Dus in totaal ging bijna de helft van de deelnemers uit elkaar na hun affaire, maar het was niet altijd de affaire zelf die de breuk veroorzaakte. 

De andere helft die bij elkaar bleef, was verdeeld tussen degenen die bleven ondanks dat hun partner de affaire ontdekte (22%) en degenen die bleven zonder dat hun partner de affaire ooit ontdekte (28%). 

Degenen die uit elkaar gingen, waren geneigd te zeggen dat hun zaken emotioneel bevredigender waren. Degenen die de ontrouw pleegden gaven aan dat met hun overspelpartner betere seks gehad  en dat de relatie toch al ten dode opgeschreven was. Degenen die slachtoffer waren van het overspel  voelden nog maar weinig verbondenheid na wat er gebeurd was.

Degenen die samen bleven gaven aan dat ze een moeilijke periode hadden doorgemaakt maar dat hun relatie nieuw leven was ingeblazen na het uitkomen van de affaire.

Geheimhouding en openbaarmaking van zaken

Het is niet verrassend dat de meeste deelnemers zeiden dat ze hun affaire geheim hielden, waarbij slechts een derde zei dat ze hun affaire biechten of openbaarden aan hun primaire partner. Vrouwen (41%) maakten echter meer kans om hun zaken openbaar te maken dan mannen (30%). 

Degenen die dingen geheim hielden, zeiden eerder dat ze betere seks hadden met hun affaire partner dan met hun primaire partner, terwijl degenen die bekenden dit minder snel zeiden.  

Bekentenissen werden ook in verband gebracht met bedrog uit verwaarlozing en woede; echter, degenen die bedrog pleegden vanwege een verlangen naar seksuele variatie of een discrepantie in seksueel verlangen in hun primaire relatie, waren minder geneigd om te bekennen. Met andere woorden, mensen die vreemdgaan om puur seksuele redenen, zullen eerder geneigd zijn om hun affaires te verbergen, terwijl degenen die vreemdgaan vanwege fundamentele ontevredenheid over hun relatie eerder geneigd zijn om het overspel toe te geven.

Dat gezegd hebbende, vertellen deze resultaten ons dat er veel variatie is in wat er gebeurt na een affaire en, in het bijzonder, dat het uiteenvallen geen uitgemaakte zaak is. In dit (niet-representatieve) onderzoek bleef in ieder geval ongeveer de helft van de partners achteraf bij elkaar, hoewel velen dat deden zonder dat hun partner er ooit achter kwam. 

Er lijken ook verschillende affaire-typologieën te zijn die kunnen voorspellen waarom sommige relaties overleven en waarom andere niet. Een beter begrip van deze typologieën kan nuttig zijn voor seks- en relatietherapeuten, van wie sommigen ontrouw behandelen met ‘one-size-fits-all’-regels, zoals het karakteriseren van alle ontrouw als voortkomend uit dezelfde onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld een relatietekort). Mensen spelen echter vaak vals om redenen die  niets te maken hebben met de kwaliteit van de relatie en soms  ondanks dat ze erg seksueel tevreden zijn . Dus hoe meer we ontrouw begrijpen en wat het motiveert, hoe beter we toegerust zullen zijn om bedrog te voorkomen en het in een klinische context te behandelen. 

Selterman, D., Garcia, J. R., & Tsapelas, I. (2020). What Do People Do, Say, and Feel When They Have Affairs? Associations between Extradyadic Infidelity Motives with Behavioral, Emotional, and Sexual Outcomes. Journal of Sex & Marital Therapy.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2021/1/18/inside-an-affair-what-people-do-say-and-feel-when-they-commit-infidelity

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge