Gezinsenquête anno 2016

Geheim van een gelukkig huwelijk
Discussie over apps omtrent wederzijdse toestemming voor seks

In het voorjaar van 2016 werd voor het eerst een gezinsenquête uitgerold in Vlaanderen. Gezinnen werden aangeschreven met vragen over hun gezin, hun partnerrelatie, de opvoeding van de kinderen en hoe ze hun werk en zorgtaken combineren. De gezinsenquête vormt een belangrijk instrument om de impact van het beleid op gezinnen te begrijpen.

Vier thema’s staan in deze studie centraal:

  1. gezinsvorming en -ontbinding;
  2. de combinatie gezin, zorg en werk;
  3. opvoeding;
  4. welbevinden.

Door deze thema’s te integreren in één en dezelfde bevraging kunnen ze in hun onderlinge samenhang in beeld gebracht worden. Het welbevinden van gezinnen staat centraal. We nodigden 9000 gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar uit om deel te nemen aan deze enquête. Ongeveer 1/4 van de aangeschreven gezinnen nam deel aan de studie.

De gegevens staan nu online op https://gezinsenquete.be

Tegelijk is een samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid opgezet, waarbij we nog eens 2000 gezinnen met een migratieachtergrond uitnodigden om deel te nemen aan dezelfde enquête.

Het klassieke kostwinnersgezin – waarbij één iemand gaat werken en één iemand thuis blijft – staat financieel onder druk. Dat blijkt uit de Vlaamse gezinsenquête. Bijna één op drie van die gezinnen kan geen onverwachte uitgave van duizend euro betalen of met vakantie gaan. Met twee uit werken gaan lijkt meer dan ooit noodzakelijk. Uit de bevraging bij 2.683 gezinnen met kinderen in Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel in 2016 – in opdracht van minister van Welzijn, volkgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen – blijkt dat één gezin op tien (10,8 procent) zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met hun gezinsinkomen. Bij tweeverdieners is dat slechts 3,6 procent. Bij koppels met slechts één inkomen loopt dat op tot 18,4 procent.
Het klassieke kostwinnersgezin blijkt vandaag onvoldoende financiële draagkracht te hebben. Zo zegt bijna één op drie (29,2 procent) van de éénverdienergezinnen dat het niet jaarlijks een week op vakantie kan. Bij tweeverdieners is dat 12,1 procent. Bijna één op drie zegt ook geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan te kunnen. Bij tweeverdieners is dat maar 9,8 procent.

Vrouwen nemen nog altijd meer zorgtaken op in het doorsnee Vlaamse gezin. Vier op de tien vrouwen vinden, volgens de Gezinsenquête, dat ze meer huishoudelijke taken opnemen dan eerlijk is, tegenover nog geen 5 procent van de mannen. Iets meer dan de helft van de vrouwen vindt dat de taken eerlijk verdeeld zijn, tegenover bijna zeven op tien mannen.

Hoogopgeleide mannen dragen meer bij aan de zorg voor de kinderen in de Vlaamse gezinnen. Mannen dragen ook meer bij aan zorgtaken naarmate het aantal werkuren van de vrouw toeneemt. Bijna drie vierde van de ondervraagden vindt dat ze de zorg voor de kinderen eerlijk verdeelt met de partner. Een kwart van de vrouwen vindt dat ze meer zorgt voor de kinderen dan eerlijk is, tegenover een vijfde van de mannen die vindt dat ze minder zorgen biedt dan eerlijk is.
‘Respect voor anderen’ is het belangrijkste opvoedingsdoel: bijna 60 procent van de ouders plaatst het in zijn top drie van belangrijkste opvoedingsdoelen.
In 2016 was 71,2 procent van de gezinnen ‘een intact gezin’ is. De kinderen in het gezin hebben daarbij geen relatiebreuk van de ouders meegemaakt. 10,7 procent is een (nieuw) samengesteld gezin, de overige gezinnen zijn alleenstaande ouders. De Vlaming blijft duidelijk streven naar een tweeoudergezin. Het huwelijk verliest wel terrein.

“Er werd ook gepeild naar de beleving van relaties met de partner, maar ook met de kinderen. Wordt de zorg voor de kroost als last ervaren, of eerder als verrijking? Zo mat men in hoeverre (ondermaats) welbevinden doorweegt op de combinatie zorg en werk. Met als doel het beleid aan te passen aan de noden van gezinnen. Die zijn anders dan 20 jaar geleden. Als je echt wil weten wat er leeft, moet je breed vragen en verder kijken dan het klassieke gezin.”

Er werd ook gepeild naar problemen met de genderidentiteit.

Lees hier de voornaamste resultaten.

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180507_03501166

https://gezinsenquete.be/

https://nl.metrotime.be/2018/05/07/news/gezinsenquete-eenverdienergezinnen-hebben-het-financieel-moeilijk/

https://www.demorgen.be/lifestyle/geen-taboes-in-vlaamse-gezinsenquete-zit-uw-partner-in-het-juiste-lichaam-b44fe589/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge