Open VLD pleit voor expertisecentrum voor seksuele dienstverlening aan zorgbehoevenden

Pijnlijke seks tijdens de menopauze
Seks goed of slecht voor voetballers in Rusland?

De vzw Aditi wil een duidelijk wettelijk kader voor seksuele dienstverlening. Open VLD steunt de vraag en wil Aditi als expertisecentrum aanduiden.

Bron Martine Taelman Open VLD Bron website Martine Taelman http://www.martinetaelman.be

Seks als zorg, zelfs als basisrecht: de kwestie beroert de gemoederen, zeker bij zorginstellingen die werken met personen met een handicap. Tien jaar geleden al, richtten vrijwilligers daarom de vzw Aditi op, voor advies en informatie over en ook doorverwijzing naar seksuele dienstverlening. De vzw is nu actief over heel Vlaanderen.

Maar de vragen en de grijze zone blijven bestaan, zegt Steven De Weirdt van Aditi. ‘Onlangs kreeg ik nog een telefoontje van een mama over haar zoon van 32 jaar met seksuele noden. Ze belde ons op om te vragen of ze nu een pooier is, omdat ze een oplossing zoekt voor haar zoon. Veel instellingen zitten met dezelfde vragen. Een duidelijk kader voor seksuele dienstverlening als zorg is echt nodig.’

Zo’n wettelijk kader zou moeten bepalen wat seksuele dienstverlening is, wie er gebruik van kan maken, en hoe de procedure verloopt. Daarbij hoort ook een erkenning als expertisecentrum. ‘Zo kunnen we een aparte plaats binnen het zorglandschap innemen en kan seksuele dienstverlening uiteindelijk uit de sfeer van de prostitutie worden weggehaald.’

Ook personen met een fysieke en/of mentale handicap hebben recht op seksualiteit. Er zou daarom in Vlaanderen een expertisecentrum moeten komen dat de seksuele dienstverlening aan personen met een zorgbehoefte regelt. Dat staat te lezen in een conceptnota die Open VLD heeft ingediend in het Vlaams Parlement. De nota staat dinsdag op de agenda van de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement.

De benadering van personen met een handicap is op verschillende vlakken sterk geëvolueerd. Vroeger werd bijvoorbeeld nog vaak aangenomen dat personen met een fysieke en/of mentale handicap weinig of geen seksuele gevoelens of behoeften hadden. Ook voorzieningen waren niet of amper bezig met de intimiteitsbehoeften van hun bewoners. “Dat was vroeger vaak onbespreekbaar”, zegt Open VLD-politica Martine Taelman.

Maar de tijden zijn veranderd. Het is duidelijk dat ook mensen met een handicap een behoefte hebben aan seksualiteit en zowel familieleden als voorzieningen zoeken een manier om daarmee om te gaan. Er bestaat al een vzw (Aditi) die zich heeft gespecialiseerd op seksuele dienstverlening aan die doelgroep. De vzw krijgt daarvoor ook subsidies via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Maar volgens Taelman moeten personen met een handicap in het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) een deel van hun budget gebruiken voor die dienstverlening. En op die manier zou er een impact kunnen zijn op de subsidies voor de vzw Aditi.

Open VLD pleit in een conceptnota voor de oprichting van een expertisecentrum rond seksualiteit en intimiteit voor personen met een zorgbehoefte. “Er is een duidelijk kader nodig om te vermijden dat organisaties die zorgbehoevenden begeleiden in hun seksuele beleving strafrechtelijk vervolgd zouden worden voor prostitutie”, legt Taelman uit.

Als het van Open VLD afhangt, moet het expertisecentrum onder meer personen met een zorgbehoefte begeleiden, maar ook seksuele dienstverleners screenen. Die dienstverleners moeten aan een aantal eisen voldoen. “Ze moeten gemotiveerd en sociaal voelend zijn, en op een veilige en correcte manier omgaan met de persoon met een zorgbehoefte.”

Aditi heeft dit jaar, na de invoering van de persoonsvolgende financiering, al een erkenning als zorgaanbieder gekregen. Dat wil zeggen: personen met een beperking kunnen met hun budget aankloppen bij Aditi voor een gesprek en advies. De seksuele dienst zelf kunnen ze niet met hun budget betalen. Het zorgaanbod van Aditi kan daardoor krimpen en groeien naargelang van de vraag. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) aan parlementslid Tine Van der Vloet (N-VA).

Is dat niet voldoende? Niet volgens Open VLD. ‘Er moet een vaste financiering zijn voor de brede dienstverlening van Aditi’, vindt Taelman. ‘Het centrum moet bovendien geld krijgen voor hulp aan ouderen en mensen met een psychiatrische problematiek.’
Het kabinet van minister Vandeurzen is ‘wel genegen om het idee verder te onderzoeken’, maar wil verder niet reageren op de conceptnota.

Rechten van de mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN) stelt uitdrukkelijk dat alle personen zonder enige discriminatie een aantal rechten hebben.

Zo staat in de eerste zin van artikel 1: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.”.

Artikel 2 bevat de volgende verklaring: “Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.”.

Verder staat in artikel 16, 1: “Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.”.

Op 4 maart 1996 heeft de VN resolutie A/RES/48/96, Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten aangenomen. In die resolutie wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan seksuele rechten:

“Regel 9. Gezinsleven en lichamelijke integriteit

De staten dienen de volwaardige deelneming van gehandicapten aan een gezinsleven te bevorderen.

Zij dienen hun recht op lichamelijk integriteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat de wetgeving gehandicapten niet discrimineert wat betreft seksuele relaties, huwelijk en ouderschap:
1. Gehandicapten moeten in staat worden gesteld om bij hun gezin te wonen. De staten dienen te stimuleren dat in de gezinsbegeleiding speciale modules worden opgenomen die gericht zijn op het hebben van beperkingen en de gevolgen daarvan voor het gezinsleven. Er dienen tijdelijke logeeropvang en ondersteuning van de vaste verzorger(s) beschikbaar te zijn voor gezinnen met een ge- handicapt gezinslid. De staten dienen alle onnodige hinderpalen weg te nemen voor personen die een gehandicapt kind of een gehandicapte volwassene willen verzorgen of adopteren.
2. Gehandicapten mag niet de gelegenheid worden ontzegd hun seksualiteit te ontdekken, seksuele relaties te hebben en het ouderschap te beleven. Gezien het feit dat gehandicapten moeilijkheden kunnen ondervinden bij het vinden van een huwelijkspartner of het stichten van een gezin, dienen de staten het beschikbaar zijn van passende begeleiding te stimuleren. Gehandicapten moe- ten op dezelfde wijze als anderen toegang hebben tot voorbehoedmiddelen en seksuele voorlichting in toegankelijke vorm.
3. De staten dienen maatregelen te bevorderen gericht op het veranderen van nog altijd in de samenleving heersende negatieve opvattingen over huwelijk, seksualiteit en ouderschap van gehandicapten, met name gehandicapte vrouwen en meisjes. De media dienen te worden aangemoedigd een belangrijke rol te spelen bij het wegnemen van deze negatieve opvattingen.
4. Gehandicapten en hun familieleden dienen volledig te worden geïnformeerd over het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen seksueel misbruik en mishandeling. Gehandicapten zijn bijzonder kwetsbaar voor misbruik en mishandeling in de familiekring, in de gemeenschap of in instellingen en hun moet worden geleerd misbruik of mishandeling te voorkomen, te herkennen en te melden.”.

Uit de preambule van die resolutie blijkt dat de VN zich ervan bewust is dat de standaardregels niet dwingend zijn. Toch hoopt de VN dat die regels internationaal gewoonterecht kunnen worden: “wanneer ze door een groot aantal staten worden toegepast in het streven een internationaalrechtelijke regeling na te leven. Van de staten wordt verwacht dat zij zich er politiek en moreel toe verplichten actie te ondernemen om gelijke kansen te bieden voor gehandicapten. Er worden belangrijke beginselen inzake verantwoordelijkheid, optreden en samenwerking aangegeven en terreinen genoemd die van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van het leven en het bewerkstelligen van gelijkwaardige deelneming en gelijkheid. De standaard- regels kunnen als beleidsinstrument en actieplan dienen voor gehandicapten en hun belangenorganisaties. Zij bieden een uitgangspunt voor technische en economische samenwerking tussen staten, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.”.

Het is toch wel een opvallende conceptnota die zopas op tafel lag van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement. Een nota waarin enkele parlementsleden van Open Vld pleiten voor de oprichting van een expertisecentrum voor seksuele dienstverlening aan mensen met een beperking of kwetsbare ouderen. Zo’n dienstverlening bestaat al langer, maar de wettelijke bescherming is voor verbetering vatbaar zo blijkt. In een nieuwe aflevering van ‘Het Debat’ praat Joris Vanderpoorten erover met Tine van der Vloet (N-VA), Martine Taelman en Miek Scheepers (Aditi vzw).

Lees hier de conceptnota van open vld

Bronnen

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180416_03465694

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171213_03241258

https://vlaamsparlement.tv/seks-en-intimiteit-voor-zorgbehoevenden/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge