Genitale verminking in België

Wraakporno
Waarom sturen mannen dickpics?
woman, face, contour

geralt (CC0), Pixabay

Jaarlijks lopen zowat drie miljoen jonge meisjes over de hele wereld het risico om te worden besneden. Ook al zijn de gevaren gekend. Ook al weet men dat een besnijdenis ernstige bloedingen, incontinentieproblemen en vaak terugkerende infecties kan veroorzaken en vandaar ook complicaties bij de bevalling die de dood van het kind tot gevolg kunnen hebben. We hebben het hier niet over een lokale, weinig verspreide traditie: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben in sommige Afrikaanse landen meer dan 90 % van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar een vrouwelijke genitale verminking (VGV) ondergaan.

Deze onmenselijke praktijk wordt uitgevoerd doorheen alle religieuze overtuigingen, milieus, sociale geledingen en leeftijden, ongetwijfeld omdat die te maken heeft met de status van het vrouwenlichaam en de manier waarop dit al dan niet aanvaardbaar of eervol wordt beschouwd in de ogen van de maatschappij. VGV is een enorm probleem voor de volksgezondheid, maar ook een uitdaging voor allen die opkomen voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nog steeds denkt men zich het recht te kunnen toe-eigenen het lichaam van een vrouw te verminken, wat een ernstige aantasting is van haar vrijheid en waardigheid. Deze praktijken worden ook hier bij ons, in Europa – clandestien – uitgevoerd.

Jaarlijks lopen in Europa meer dan 180.000 meisjes van Afrikaanse oorsprong het risico daar het slachtoffer van te worden. Professionele hulpverleners zijn weinig voorbereid om het hoofd te bieden aan dit probleem en om professionele hulp te kunnen aanbieden aan de slachtoffers van genitale verminkingen. Het verspreiden van informatie en documentatie, het opzetten van sensibiliserings- en voorlichtingsacties ten behoeve van de verschillende actoren zijn dus absoluut noodzakelijk indien we dit fenomeen een halt willen toeroepen. Bewustmaking is immers een krachtig wapen.

Meer dan 8000 meisjes in België lopen het gevaar genitaal verminkt te worden. Hun aantal is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd schreef De Standaard in 2018.

België krijgt steeds vaker te maken met genitale verminking bij vrouwen. In ons land wonen 17.273 vrouwen en meisjes die al besneden zijn en nog eens 8644 vrouwen en meisjes die het risico lopen besneden te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het totaal aantal betrokken vrouwen ligt drie keer hoger dan tien jaar geleden. (In 2007 ging het om 6260 reeds besneden vrouwen en 1975 meisjes die een besnijdenis riskeren.) Die significante stijging is vooral toe te schrijven aan de toegenomen migratie en aan geboortes in België uit moeders met roots in landen waar de praktijk courant voorkomt. De meerderheid van de slachtoffers heeft roots in Guinee, Somalië, Egypte, Ethiopië en Ivoorkust. In drie van die landen wordt infibulatie uitgevoerd: het dichtnaaien van de vulva nadat de schaamlippen zijn weggesneden. Andere vormen zijn het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de clitoris en/of van de schaamlippen.

Definitie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert vrouwelijke genitale verminking (VGV) als “ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe geslachtsdelen van de vrouw en/of andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsdelen die niet het gevolg zijn van therapeutische ingrepen”.
Vrouwelijke genitale verminking is gendergerelateerd geweld en een schending van de mensenrechten. Deze praktijken kunnen levenslang talrijke fysieke en psychologische complicaties met zich meebrengen.

Wetgeving

Sinds 2001 bestaat een specifieke wet die VGV strafbaar stelt. Artikel 409 van het Strafwetboek (in werking sinds 27 maart 2001) voorziet een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar voor “elke persoon die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van een persoon van het vrouwelijk geslacht uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar toestemming. De poging wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar. (…)”. Sinds juli 2014 is ook het aanzetten tot het uitvoeren van VGV strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar. Er bestaan verschillende verzwarende omstandigheden: minderjarigheid van het slachtoffer, de ernst van de gevolgen, winstoogmerk en, in het algemeen, afhankelijkheid van het slachtoffer (wanneer de uitvoerder macht heeft over het slachtoffer, bijvoorbeeld: een ouder, een arts, …)

De verjaringstermijn voor het indienen van een klacht bedraagt 15 jaar. Indien het slachtoffer minderjarig was op het moment van de feiten, begint deze termijn pas te lopen op de dag dat het slachtoffer 18 jaar wordt.

Bovendien kan elke persoon die een genitale verminking bij een minderjarige uitvoert, vergemakkelijkt of bevordert – ook wanneer de verminking buiten de landsgrenzen uitgevoerd werd – vervolgd worden wanneer hij/zij zich op het Belgisch grondgebied bevindt (extraterritorialiteitsbeginsel).

De aanpak van gendergerelateerd geweld verloopt nooit eenvoudig. Het betreft de intimiteit van vrouwen, alles verloopt in het verborgene. België mag genitale verminking dan strafrechtelijk verbieden, de wetenschap dat nog nooit iemand werd veroordeeld, duidt op een niemandsland. De nood aan informatie, preventie en sensibilisering blijft groot. Daarbij moeten niet alleen de betrokken vrouwen maar ook alle hulpverleners (artsen, vroedvrouwen, gynaecologen) dringend worden bereikt.

Statistieken

Volgens Unicef hebben minstens 200 miljoen meisjes en vrouwen, die momenteel in 30 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië wonen, een vorm van genitale verminking (clitoridectomie, excisie of infibulatie) ondergaan. Ook België is bij deze problematiek betrokken en een schatting van het aantal getroffenen is belangrijk om preventie- en zorginterventies op te zetten.

Volgens een recente studie verbleven op 31 december 2016 in ons land 70.576 meisjes en vrouwen uit een land waar genitale verminking van vrouwen wordt uitgeoefend. Daarvan zijn er naar schatting 25.917 die effectief – door hun afkomst – te maken hebben met de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (al besneden of in gevaar), waaronder 9.164 minderjarigen (jonger dan 18 jaar). Volgens de gemiddelde schatting (intact indien aangekomen vóór 5 jaar en besneden indien ze aankomen na hun 5e levensjaar) zouden er 17.575 besneden meisjes en vrouwen in België wonen, en lopen 8.342 andere, nog niet besneden meisjes een reëel risico op besnijdenis als er geen preventief werk wordt gedaan.

Gevolgen

De onmiddellijke gevolgen en de gevolgen op lange termijn zijn groot, zowel op fysiek en seksueel vlak als op psychologisch vlak. Ondanks het feit dat er wordt geschermd met sociologische, medische, religieuze, culturele, psychoseksuele of esthetische redenen, kan niets of niemand dergelijke praktijken rechtvaardigen.
Aanpak

De strijd tegen vrouwelijke genitale verminking maakt sinds 2010 expliciet deel uit van het nationaal actieplan. De focus ligt hierbij op preventie en de globale zorg voor slachtoffers.

De strijd tegen vrouwelijke genitale verminking maakt sinds 2010 expliciet deel uit van het nationaal actieplan. De focus ligt hierbij op preventie en de globale zorg voor slachtoffers.

Verschillende organisaties uit het middenveld worden financieel ondersteund door alle overheden om preventie-, sensibiliserings- en vormingsacties te voeren voor de betrokken nationaliteiten in België. Zo werd een collectief en participatief proces voor actie-analyse opgericht in de Federatie Wallonië-Brussel:  Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (This hyperlink opens a new window) (This hyperlink opens a new window). Het Vlaams Forum Kindermishandeling richtte een werkgroep op gewijd aan vrouwelijke genitale verminking.

Verschillende middenveldorganisaties hebben een toolkit (This hyperlink opens a new window) (This hyperlink opens a new window) ontwikkeld ter preventie van vrouwelijke genitale verminking. Deze preventiekit werd ontwikkeld voor de gezondheidsprofessionals (artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen), maar ook voor maatschappelijk werk(st)ers of juridische beroepen (rechters, actoren van de jeugdbescherming) die vaak machteloos en onvoldoende opgeleid zijn om om te gaan met delicate gevallen van vrouwenbesnijdenis of het risico erop.

Daarnaast is er een gids met goede praktijken (This hyperlink opens a new window) (This hyperlink opens a new window) voor het verbeteren van de preventie van VGV en van de bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis werden of zouden kunnen worden. De gids richt zich tot verschillende sectoren die met vrouwelijke genitale verminking geconfronteerd kunnen worden door middel van een transversale fiche, fiches per sector (gezondheidzorg , jeugdzorg , politie en justitie, asielopvang ) en bijlagen.

Sinds 1 maart 2014 is er ook multidisciplinaire zorg voor besneden vrouwen in twee referentiecentra UZ Gent en CHU St-Pierre.

Ten slotte werd er een meldcode voor vrouwelijke genitale verminking ontwikkeld in samenwerking met de Orde der artsen, in de vorm van een instrument waarmee artsen daadkrachtig en zorgvuldig kunnen ingrijpen bij vermoedens van vrouwelijke genitale verminking.

Seksuele verminking Infofiche  Handleiding genitale verminking

Zie ook

 

Bronnen

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180306_03393708

https://www.standaard.be/cnt/DMF20180302_03386114

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180302_03387045

https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/vrouwelijke_genitale_verminking

https://www.standaard.be/cnt/dmf20180302_03387774

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge