Mannelijke slachtoffers van seksueel geweld

Vlaamse ministers lanceren actieplan tegen grooming en cyberpesten
Na de overgang ook nog goede seks

Seksueel geweld tegen mannen in Europa is een probleem dat slechts de laatste decennia een steeds toenemende  academische en maatschappelijke aandacht krijgt.

killer, horror, jimmy

Republica (CC0), Pixabay

Er blijven echter hiaten in de kennis rond de prevalentie, determinanten en risicofactoren. Seksueel geweld is een belangrijk maatschappelijk- en volksgezondheidsprobleem dat een urgente aanpak vereist. Het kan destructief zijn voor het slachtoffer en zijn omgeving met ernstige korte en lange termijn gevolgen hebben op mentaal, psychiatrisch, lichamelijk, sociaal, seksueel en relationeel vlak.

Leni De Mulder maakte een scriptie rond de thematiek voor haar 2de master Opleiding Master of Medicine in de Geneeskunde in UGent. Ze onderzocht seksueel geweld tegen mannen in Europa.

Er werd onderzoek gevoerd naar de verschillende aspecten van seksueel geweld tegen mannen in Europa door middel van een literatuurstudie op de databanken Pubmed, Web of Science en Google scholar. De resultaten hiervan werden gerapporteerd in de vorm van een systematic review.

Het doel is een beeld proberen vormen van de prevalentie, determinanten, risicofactoren en types van seksueel geweld tegen mannen in Europa. We willen de focus specifiek leggen op mannelijke slachtoffers en het taboe hierrond helpen doorbreken.

Resultaten: Het is onmogelijk om vanuit de literatuur een eenduidig cijfer te berekenen voor de prevalentie van seksueel geweld tegen mannen. De percentages variëren enorm door methodologische verschillen op vlak van definitie, setting, design, meetinstrumenten en bestudeerde populatie. Er is behoefte aan meer Europees onderzoek met een gestandaardiseerde, universele methodologie die het toelaat om verschillende studies met elkaar te vergelijken.

De meeste studies schatten de algemene prevalentie onder en rond de 10%. Een significant verhoogde prevalentie werd waargenomen bij kinderen en een aantal subgroepen zoals gevangenen, gehandicapten, asielzoekers en homoseksuele mannen. Bij de determinanten onderscheiden we geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, etniciteit, socio-economische status, slachtoffer-dader relatie, aantal daders, motivatie bij de dader, interne en externe belemmeringen, weerbaarheid van het slachtoffer en routine activiteiten.

Bij de risicofactoren kunnen we een onderscheid maken tussen persoonlijke, familiale en omgevingsrisicofactoren.

Specifieke risicogroepen werden aangetroffen zoals seksueel geweld bij homo-/biseksuele mannen, binnen een partnerrelatie, in instituties, in gevangenissen en bij asielzoekers. Men kan duidelijke aanwijzingen terugvinden voor de slachtoffer-dader en slachtoffer-slachtoffer cyclus en een significant  effect op het  gezin  in de huidige literatuur.  Het identificeren van  de  risicofactoren, beschermende factoren en determinanten van de seksueel geweld cyclus is belangrijk om de cirkel te doorbreken.

Conclusie: We kunnen hoofdzakelijk concluderen dat er ondanks het groeiende onderzoek nog een lange weg te gaan is om het probleem volledig in kaart te brengen. Mythes en vooroordelen over mannelijke slachtoffers moet men blijven uitdagen en weerleggen in verdere studies zodat het taboe rond dit onderwerp kan terug gedrongen worden. Het onderzoek moet een uitgangspunt vormen voor educatie, bewustmaking, preventie- en interventieprogramma’s specifiek gericht op mannelijke slachtoffers van seksueel geweld.

Lees hier de integrale scriptie UGent met de resultaten

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge