Vlaamse Regering bundelt de krachten in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op grenslijn.be

#MeToo Over seks, macht en verandering
Sexting is niet altijd afwijkend gedrag

De bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag kan alleen maar gerealiseerd worden mits een beleidsdomeinoverstijgende aanpak en een duidelijk engagement van alle sectoren. Daarom bundelen ministers Jo Vandeurzen, Hilde Crevits, Philippe Muyters en Sven Gatz vanuit hun bevoegdheden de krachten. Hieruit vloeit nu grenslijn.be voort, een website waar professionals of vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken, informatie vinden als ze vermoeden dat grenzen worden overschreden.

Kennis samenbrengen

De ministers van de Vlaamse Regering wezen pesten en geweld op minderjarigen reeds in januari van 2016 in een gezamenlijk statement af. Intussen boog een beleidsdomeinoverstijgende stuurgroep zich over alle facetten van inbreuken op de integriteit van onze kinderen en jongeren. Het advies is unaniem: de kennis over hoe om te gaan met pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag is te versnipperd. Daarom het initiatief om de kennis te bundelen op één actief platform, namelijk grenslijn.be

Kennisplein integriteit

De opdracht van grenslijn.be ligt in het bundelen van informatie over de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige en over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Centraal staat steeds het verbinden van alle informatie, door het toekennen van thema’s en trefwoorden. Hierdoor vindt de bezoeker makkelijk informatie die voor hem of haar bruikbaar is. Alle overzichtspagina’s hebben bovendien uitgebreide filters. In de kennisbank wordt een overzicht gegeven van de meest recente pagina’s, onderverdeeld in verschillende sjablonen: ‘artikels’ zijn verduidelijkende webpagina’s, ‘tools’ zijn downloadbare publicaties of werkmaterialen die direct bruikbaar zijn in de praktijk, ‘publicaties’ verwijzen naar verdiepende literatuur.

 

Met elkaar in contact komen, betekent elkaars grenzen aftasten. Soms wordt er daarbij een lijn overschreden. Dat laat deuken en krassen na.
Kinderen en jongeren slagen er niet altijd in om hun eigen grenzen te beschermen. Maar ook voor wie met hen werkt is het niet altijd makkelijk om gepast te reageren bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. En misschien nog belangrijker: hoe ze het kunnen voorkomen.

Grenslijn.be is bedoeld voor professionelen en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk. Met dit kennisplatform willen we hen ondersteunen en stimuleren om van hun setting een veilige plek te maken die gestut is op (zelf-)respect en (zelf-)vertrouwen.

We focussen op kinderen en jongeren omdat zij bovengemiddeld kwetsbaar zijn. Ze lopen dubbel zo vaak het gevaar om het slachtoffer te worden van fysiek, psychisch en seksueel geweld, of van pestgedrag.

Grenslijn.be is een initiatief van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. Samen met de partners op het terrein versterken ze met dit platform hun engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze kiezen daarbij resoluut voor een integrale en beleidsdomein-overschrijdende aanpak.

De acties van de ministers beogen kwaliteitsbevordering, sensibilisering, preventie en een gepast reactiebeleid. Naast dit kennisplatform rond integriteit van minderjarigen zetten de ministers ook in op:

-wetenschappelijk onderzoek naar verschillende vormen van geweld
-uitbouw van aanspreekpunten waar zowel kinderen en jongeren als andere betrokkenen terecht kunnen met hun informatie- en hulpvragen
-weerbaarheid en coping-strategieën van kinderen en jongeren versterken met behulp van verschillende methodieken en bemiddeling, zoals ‘peer support’
-klachtenprocedures optimaliseren
-deskundigheid bevorderen van professionelen en vrijwilligers, in overleg met betrokken actoren uit de verschillende beleidsdomeinen

Partners en themabeheerders

Deze kennis wordt aangeleverd door verschillende ‘themabeheerders’ die specifieke expertise hebben over een deelaspect van grensoverschrijdend gedrag. Zo wordt het thema agressie bijvoorbeeld beheerd door Icoba, discriminatie door Unia, kindermishandeling door het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling, Online risico’s door Mediawijs, pesten door Tumult, seksueel grensoverschrijdend gedrag door Sensoa en welbevinden door het Vlaams Instituut Gezond Leven.

De doelgroep voor dit kennisplatform zijn vrijwilligers en professionals in de kinderopvang, de jeugdhulp, het onderwijs, de jeugdsector, sport- en welzijnssector. Grenslijn.be verzamelt en verbindt alle up-to-date informatie en kennis en ondersteunt hen zo om gepast te reageren op grensoverschrijdend gedrag. Bovendien geeft het hen tools om te werken aan preventie en om het algemeen welbevinden te verhogen in elke setting van Welzijn, Onderwijs, Jeugd en Sport.

Dit platform werd uitgewerkt onder coördinatie van Steunpunt Mens en Samenleving (vzw SAM). SAM kreeg de opdracht om het concept voor een Vlaams kennisplatform integriteit uit te werken en te realiseren, in samenwerking met de Ambrassade. De stuurgroep bestond daarnaast uit de administraties van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Sport, Onderwijs, Jeugdsector en relevante organisaties waaronder Sensoa, Kind en Gezin, Child Focus, Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK), ICES, Tumult, Awel, Mediawijs, Mediaraven, Vlaams Instituut Gezond Leven en Pimento.

Bron

https://svengatz.prezly.com/vlaamse-regering-bundelt-de-krachten-in-de-strijd-tegen-grensoverschrijdend-gedrag-op-grenslijnbe#

http://www.grenslijn.be

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge